Entrega da descrición colectiva dun espazo (1º ESO)

É o resultado do labor na aula das últimas dúas semanas. Realizarase seguindo estas indicacións.